skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Cotton, J xóa Nhan đề tạp chí: International Affairs xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Korea and the World: Beyond the Cold War. (Book Review)

Cotton, James

International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-), 1 January 1995, Vol.71(1), pp.199-200 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00205850 ; E-ISSN: 14682346 ; DOI: 10.2307/2624100

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Korea in the 1990s: Prospects for Unification

Cotton, James

International Affairs, Jan, 1994, Vol.70(1), p.186(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-5850

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Japan and Korea in the 1990s: From Antagonism to Adjustment. (Book Review)

Cotton, James

International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-), 1 October 1993, Vol.69(4), pp.820-821 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00205850 ; E-ISSN: 14682346 ; DOI: 10.2307/2620703

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Odyssey of Korean Democracy: Korean Politics, 1987-1990. (Book Review)

Cotton, James

International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-), 1 January 1992, Vol.68(1), pp.201-202 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00205850 ; E-ISSN: 14682346 ; DOI: 10.2307/2620566

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Great Transition: Political and Social Change in the Republic of China. (Book Review)

Cotton, James

International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-), 1 January 1991, Vol.67(1), pp.201-202 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00205850 ; E-ISSN: 14682346 ; DOI: 10.2307/2621315

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The East Asian Region: Confucian Heritage and Its Modern Adaptation. (Book Review)

Cotton, James

International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-), 1 October 1992, Vol.68(4), pp.786-787 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00205850 ; E-ISSN: 14682346 ; DOI: 10.2307/2622830

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Economic Cooperation in the Asia Pacific Region. (Book Review)

Cotton, James

International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-), 1 July 1991, Vol.67(3), pp.628-629 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00205850 ; E-ISSN: 14682346 ; DOI: 10.2307/2622046

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Political Change on Taiwan: A Study of Ruling Party Adaptability

Cotton, James

International Affairs, Jan, 1993, Vol.69(1), p.177(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-5850

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reaching across the Taiwan Strait: People-to-People Democracy. (Book Review)

Cotton, James

International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-), 1 April 1994, Vol.70(2), pp.390-391 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00205850 ; E-ISSN: 14682346 ; DOI: 10.2307/2625351

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Race to the Swift: State and Finance in Korean Industrialization

Cotton, James

International Affairs, Oct, 1991, Vol.67(4), p.836(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-5850

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pathways from the Periphery: The Politics of Growth in the Newly Industrializing Countries. (Book Review)

Cotton, James

International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-), 1 July 1991, Vol.67(3), pp.627-628 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00205850 ; E-ISSN: 14682346 ; DOI: 10.2307/2622044

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Japanese Capitalism Since 1945: Critical Perspectives. (Book Review)

Cotton, James

International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-), 1 January 1991, Vol.67(1), pp.202-202 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00205850 ; E-ISSN: 14682346 ; DOI: 10.2307/2621317

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Governing the Market: Economic Theory and the Role of Government in East Asian Industrialization. (Book Review)

Cotton, James

International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-), 1 October 1991, Vol.67(4), pp.836-837 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00205850 ; E-ISSN: 14682346 ; DOI: 10.2307/2622556

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Cotton, James
  2. Cotton, J
  3. James Cotton
  4. Lee, Manwoo
  5. Wade, Robert

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...