skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 332  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: JSTOR Current Journals xóa Nhan đề tạp chí: International Affairs xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

China's oil diplomacy in Africa

Taylor, Ian

International Affairs, September 2006, Vol.82(5), pp.937-959 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-5850 ; E-ISSN: 1468-2346 ; DOI: 10.1111/j.1468-2346.2006.00579.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Remembering September 11: Photography as Cultural Diplomacy

Kennedy, Liam

International Affairs, March 2003, Vol.79(2), pp.315-326 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-5850 ; E-ISSN: 1468-2346 ; DOI: 10.1111/1468-2346.00310

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Executive diplomacy: multilateralism, unilateralism and managing American power

Schuller, Frank C. ; Grant, Thomas D.

International Affairs, January 2003, Vol.79(1), pp.37-51 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-5850 ; E-ISSN: 1468-2346 ; DOI: 10.1111/1468-2346.00294

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Herbert Butterfield, the English School and the Civilizing Virtues of Diplomacy

Sharp, Paul

International Affairs, July 2003, Vol.79(4), pp.855-878 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-5850 ; E-ISSN: 1468-2346 ; DOI: 10.1111/1468-2346.00340

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The trade of diplomacy

Donelan, Michael

International affairs, 1969, Vol.45(4), pp. 605-616 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-5850

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Vatican and International Diplomacy

Binchy, D. A.

International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-), 1 January 1946, Vol.22(1), pp.47-56 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00205850 ; E-ISSN: 14682346 ; DOI: 10.2307/3017870

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

States, firms and diplomacy

Strange, Susan

International affairs, 1992, Vol.68(1), pp.1-15 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-5850

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy and the Angola/Namibia Accords

Berridge, G. R.

International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-), 1 July 1989, Vol.65(3), pp.463-479 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00205850 ; E-ISSN: 14682346 ; DOI: 10.2307/2621723

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sterling-Dollar Diplomacy in Current Perspective

Gardner, Richard N.

International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-), 1 December 1985, Vol.62(1), pp.21-33 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00205850 ; E-ISSN: 14682346 ; DOI: 10.2307/2618064

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

International Diplomacy and the Crisis in Kosovo

Caplan, Richard

International Affairs, October 1998, Vol.74(4), pp.745-761 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-5850 ; E-ISSN: 1468-2346 ; DOI: 10.1111/1468-2346.00043

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Latin America's Multilateral Diplomacy: Integration, Disintegration and Interdependence

Milenky, Edward S.

International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-), 1 January 1977, Vol.53(1), pp.73-96 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00205850 ; E-ISSN: 14682346 ; DOI: 10.2307/2615582

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

German Diplomacy and the Sudeten Question before 1938

J. W. Bruegel

International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-), 1 July 1961, Vol.37(3), pp.323-331 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00205850 ; E-ISSN: 14682346 ; DOI: 10.2307/2610927

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kissinger in Retrospect: The Diplomacy of Power-Concert

Bell, Coral

International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-), 1 April 1977, Vol.53(2), pp.202-216 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00205850 ; E-ISSN: 14682346 ; DOI: 10.2307/2617001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Japan: Economic Giant's Quiet Diplomacy

Halpern, A. M.

International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-), 1 October 1973, Vol.49(4), pp.584-599 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00205850 ; E-ISSN: 14682346 ; DOI: 10.2307/2616478

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Making Waves: Mr Gorbachev's Public Diplomacy, 1985-6

Lyne, Roderic

International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-), 1 April 1987, Vol.63(2), pp.205-224 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00205850 ; E-ISSN: 14682346 ; DOI: 10.2307/3025421

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
The Diplomacy of the Vatican under Popes Pius IX and Leo XIII
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Diplomacy of the Vatican under Popes Pius IX and Leo XIII

International Affairs, 03/1924, 03/01/1924, Vol.3(2), pp.45-82 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-5850 ; E-ISSN: 1468-2346 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/3014661

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Diplomacy of the Vatican under Popes Pius IX and Leo XIII

Woodward, E. L.

Journal of the British Institute of International Affairs, 1 May 1924, Vol.3(3), pp.113-138 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 14737981 ; DOI: 10.2307/3014608

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nicholas II to Salt II continuity and change in East-West diplomacy

Clemens Jr. , Walter C

International affairs, 1973, Vol.49(3), pp. 385-401 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-5850

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Diplomacy of Compliance and Modern Arms Control: Problems of Third-Party Participation

Imai, Ryukichi

International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-), 1 December 1985, Vol.62(1), pp.87-94 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00205850 ; E-ISSN: 14682346 ; DOI: 10.2307/2618069

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The United Nations Conference on the Least Developed Countries the relevance of conference diplomacy in Paris for internat. negotiations

Weiss, Thomas G

International affairs, 1983, Vol.59(4), pp.147-153 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-5850

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 332  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (329)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1961  (56)
 2. 1961đến1972  (30)
 3. 1973đến1984  (63)
 4. 1985đến1997  (68)
 5. Sau 1997  (67)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bình xét khoa học  (285)
 2. Bài báo  (47)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Thomas Barman
 2. H. G. Nicholas
 3. Barman, Thomas
 4. Nicholas, H. G.
 5. Dunne, Michael

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...