skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 48  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: International Affairs xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fred Halliday, John Vincent and the idea of progress in International Relations

Cox, Michael ; Rengger, Nicholas

ISSN: 0020-5850 ; E-ISSN: 1468-2346 ; DOI: 10.1111/j.1468-2346.2011.01019.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fred Halliday, Marxism and the Cold War

Cox, Michael

International Affairs, September 2011, Vol.87(5), pp.1107-1122 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-5850 ; E-ISSN: 1468-2346 ; DOI: 10.1111/j.1468-2346.2011.01023.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Empire by denial: the strange case of the United States

Cox, Michael

International Affairs, January 2005, Vol.81(1), pp.15-30 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-5850 ; E-ISSN: 1468-2346 ; DOI: 10.1111/j.1468-2346.2005.00436.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

American power before and after 11 September Dizzy with success?

Cox, Michael

International affairs, 2002, Vol.78(2), pp. 261-276 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-5850

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bringing in the 'International': The IRA Ceasefire and the End of the Cold War

Cox, Michael

International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-), 1 October 1997, Vol.73(4), pp.671-693 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00205850 ; E-ISSN: 14682346 ; DOI: 10.2307/2624463

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is the United States in decline—again? An essay

Cox, Michael

International Affairs, July 2007, Vol.83(4), pp.643-653 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-5850 ; E-ISSN: 1468-2346 ; DOI: 10.1111/j.1468-2346.2007.00645.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is the United States in decline - again? An essay

Cox, Michael

International affairs, 2007, pp.643-653 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-5850

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The necessary partnership?: The Clinton presidency and post-Soviet Russia

Cox, Michael

International affairs, 1994, Vol.70(4), pp. 635-658 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-5850

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

American power before and after 11 September: dizzy with success?

Cox, Michael

International Affairs, April 2002, Vol.78(2), pp.261-276 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-5850 ; E-ISSN: 1468-2346 ; DOI: 10.1111/1468-2346.00250

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Commentary: Martians and Venutians in the new world order

Cox, Michael

International Affairs, May 2003, Vol.79(3), pp.523-532 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-5850 ; E-ISSN: 1468-2346 ; DOI: 10.1111/1468-2346.00320

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Martians and Venutians in the new world order

Cox, Michael

International affairs, 2003, pp.523-532 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-5850

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bringing in the "international" : the IRA ceasefire and the end of the Cold War

Cox, Michael

International affairs, 2000, pp. 691-693 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00205850

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bringing in the "international" the IRA ceasefire and the end of the Cold War

Cox, Michael

International affairs, 1997, pp.671-693 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-5850

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Bubble of American Supremacy: Correcting the Misuse of American Power.(Book Review)

Cox, Michael

International Affairs, Oct, 2004, Vol.80(5), p.992(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-5850

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Martians and Venutians in the New World Order.(Paradise and Power: America and Europe in the New World Order)(Book Review)

Cox, Michael

International Affairs, May, 2003, Vol.79(3), p.523-532 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-5850

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Idea the Conquered the World: Peace, Democracy and Free Markets in the Twenty-First Century.(Book Review)

Cox, Michael

International Affairs, Jan, 2003, Vol.79(1), p.185-186 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-5850

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contemporary Europe and the Atlantic Alliance. (Book Review)

Cox, Michael

International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-), 1 April 1998, Vol.74(2), pp.453-454 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00205850 ; E-ISSN: 14682346

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The New American Politics: Reflections on Political Change and the Clinton Administration. (Book Review)

Cox, Michael

International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-), 1 April 1997, Vol.73(2), pp.399-400 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00205850 ; E-ISSN: 14682346 ; DOI: 10.2307/2623895

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

We Now Know: Rethinking Cold War History. (Book Review)

Cox, Michael

International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-), 1 July 1997, Vol.73(3), pp.582-583 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00205850 ; E-ISSN: 14682346 ; DOI: 10.2307/2624310

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Geopolitics of Anglo-Irish Relations in the 20th Century. (Book Review)

Cox, Michael

International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-), 1 April 1998, Vol.74(2), pp.451-452 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00205850 ; E-ISSN: 14682346

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 48  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1994  (15)
 2. 1994đến1997  (12)
 3. 1998đến2001  (7)
 4. 2002đến2005  (10)
 5. Sau 2005  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bình xét khoa học  (35)
 2. Bài báo  (13)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Cox, Michael
 2. Michael Cox
 3. Cox, M.
 4. Gaddis, John
 5. Skelly, Joseph

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...