skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Zhang, Yong xóa Nhan đề tạp chí: Intermetallics xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Novel high entropy alloys of Fe.sub.xCo.sub.1-xNiMnGa with excellent soft magnetic properties.(Report)

Zuo, Tingting ; Zhang, Min ; Liaw, Peter K. ; Zhang, Yong

Intermetallics, 2018, Vol.100, p.1 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0966-9795 ; DOI: 10.1016/j.intermet.2018.05.014

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of Nb content on the microstructures and mechanical properties of Zr–Ti–Cu–Be–Nb glass-forming alloys

Qiao, Junwei ; Zhang, Yong

Intermetallics, 2011, Vol.19(2), pp.149-153 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0966-9795 ; DOI: 10.1016/j.intermet.2010.08.025

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Micro forming and deformation behaviors of Zr.sub.50.5Cu.sub.27.45Ni.sub.13.05Al.sub.9 amorphous wires

Liao, Weibing ; Hu, Jiming ; Zhang, Yong

Intermetallics, Jan, 2012, Vol.20(1), p.82(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0966-9795

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preparation and giant magneto-impedance behavior of Co-based amorphous wires

Zhao, Yangyong ; Hao, Haiying ; Zhang, Yong

Intermetallics, Nov, 2013, Vol.42, p.62(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0966-9795

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of Bridgman solidification on microstructures and magnetic behaviors of a non-equiatomic FeCoNiAlSi high-entropy alloy

Zuo, Tingting ; Yang, Xiao ; Liaw, Peter K. ; Zhang, Yong

Intermetallics, 2015, Vol.67, p.171(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0966-9795

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Molecular dynamics simulation of Al--Co--Cr--Cu--Fe--Ni high entropy alloy thin film growth.(Report)

Xie, Lu ; Brault, Pascal ; Thomann, Anne-Lise ; Yang, Xiao ; Zhang, Yong ; Shang, Guangyi

Intermetallics, 2016, Vol.68, p.78 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0966-9795 ; DOI: 10.1016/j.intermet.2015.09.008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The ultrahigh charpy impact toughness of forged AlxCoCrFeNi high entropy alloys at room and cryogenic temperatures.(Report)

Li, Dongyue ; Zhang, Yong

Intermetallics, 2016, Vol.70, p.24 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0966-9795 ; DOI: 10.1016/j.intermet.2015.11.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Continuously manufacturing of bulk metallic glass-coated wire composite.(Report)

Chen, Xiaohua ; Zhang, Baoyu ; Chen, Guoliang ; Zhang, Yong ; Hui, Xidong ; Lu, Zhaoping ; Liu, Xiongjun ; Xu, Yong ; Xing, Xianran

Intermetallics, Nov, 2010, Vol.18(11), p.2034(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0966-9795

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of Bridgman solidification on microstructures and magnetic behaviors of a non-equiatomic FeCoNiAlSi high-entropy alloy.(Report)

Zuo, Tingting ; Yang, Xiao ; Liaw, Peter K. ; Zhang, Yong

Intermetallics, 2015, Vol.67, p.171 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0966-9795 ; DOI: 10.1016/j.intermet.2015.08.014

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Role of addition in formation and properties of Zr-based bulk metallic glasses

Wang, Wei Hua ; Bian, Ping Wen, Z ; Zhang, Yong ; Pan, M.X ; Zhao, D.Q

Intermetallics, 2002, Vol.10(11), pp.1249-1257 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0966-9795 ; DOI: 10.1016/S0966-9795(02)00140-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zhang, Yong
  2. Zhang, Y
  3. Zuo, Tingting
  4. Liaw, Peter K.
  5. Yang, Xiao

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...