skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Between Two Worlds: The Rains Came and Disaster

Mcfarlane, Cameron ; Graff, Ann-Barbara

Film & History: An Interdisciplinary Journal of Film and Television Studies, 2012, Vol.42(2), pp.38-54 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-3695 ; E-ISSN: 1548-9922

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Graff, Ann-Barbara
  2. Mcfarlane, Cameron

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...