skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Engineering xóa Tất cả các phiên bản Intelligent Systems Reference Library xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Object-Oriented User Interfaces for Personalized Mobile Learning
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Object-Oriented User Interfaces for Personalized Mobile Learning

Alepis, Efthimios ; Virvou, Maria; Kacprzyk, Janusz (Editor) ; Jain, Lakhmi C (Editor)

Intelligent Systems Reference Library

ISBN: 9783642538506 ; ISBN: 3642538509 ; E-ISBN: 9783642538513 ; E-ISBN: 3642538517 ; DOI: 10.1007/978-3-642-53851-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...