skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Complete xóa Nhan đề tạp chí: Memory and Cognition xóa Nhan đề tạp chí: Intelligence xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fluctuations in pre-trial attentional state and their influence on goal neglect

Unsworth, Nash ; Mcmillan, Brittany D

Consciousness and cognition, May 2014, Vol.26, pp.90-6 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1090-2376 ; PMID: 24681244 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.concog.2014.03.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. MEDLINE/PubMed (NLM)  (1)
  2. ScienceDirect (Elsevier B.V.)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mcmillan, Brittany D
  2. Unsworth, N
  3. Unsworth, Nash
  4. Mcmillan, BD

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...