skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Desarrollo y generación de interfaces de usuario a partir de técnicas deanálisis de tareas y casos de uso

Lozano, María Dolores ; González López, Pascual ; Ramos Salavert, Isidro ; Montero Simarro, Francisco ; Pacual Molina, José

Inteligencia artificial: Revista Iberoamericana de Inteligencia Artificial, 2002, Issue 16, pp.83-92 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1988-3064

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ramos Salavert, Isidro
  2. Montero Simarro, Francisco
  3. Pacual Molina, José
  4. González López, Pascual
  5. Lozano, María Dolores

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...