skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Instrument Technique and Sensor xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
基于CAN总线的胶印机控制系统 - Control System of Offset Press Based on CAN Bus
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于CAN总线的胶印机控制系统 - Control System of Offset Press Based on CAN Bus

王玉柱 ; 张跃明 ; 李建平 ; WANG Yu-zhu, ZHANG Yue-ming, LI Jian-ping

仪表技术与传感器 - Instrument Technique and Sensor, 2013, Issue 01, pp.56-58

ISSN: 1002-1841

Toàn văn sẵn có

2
中空纤维液相微萃取/电喷雾离子迁移率谱法检测复杂基质中的西布曲明和美沙芬 - Detection of Sibutramine and Dextromethorphan in Complex Matrices with Hollow Fiber Micro-Extraction / Electrospray Ionization-Ion Mobility Spectrometry
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

中空纤维液相微萃取/电喷雾离子迁移率谱法检测复杂基质中的西布曲明和美沙芬 - Detection of Sibutramine and Dextromethorphan in Complex Matrices with Hollow Fiber Micro-Extraction / Electrospray Ionization-Ion Mobility Spectrometry

杨萌 ; 高晓光 ; 贾建 ; 李建平 ; 何秀丽 ; YANG Meng, GAO Xiao-guang ,JIA Jian, LI Jian-ping, HE Xiu-li

仪表技术与传感器 - Instrument Technique and Sensor, 2016, Issue 01, pp.99-102

ISSN: 1002-1841

Toàn văn sẵn có

3
用于离子迁移率谱仪的电喷雾离化源及其在抗生素检测中的应用 - Electrospray Ionization Source for Ion Mobility Spectrometer and its Application to Antibiotics Detection
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

用于离子迁移率谱仪的电喷雾离化源及其在抗生素检测中的应用 - Electrospray Ionization Source for Ion Mobility Spectrometer and its Application to Antibiotics Detection

万历 ; 高晓光 ; 李建平 ; 贾建 ; 何秀丽 ; WAN Li ,GAO Xiao-guang ,LI Jian-ping ,JIA Jian ,HE Xiu-li

仪表技术与传感器 - Instrument Technique and Sensor, 2014, Issue 05, pp.21-24

ISSN: 1002-1841

Toàn văn sẵn có

4
密闭循环气路高场非对称波形离子迁移率谱仪 - High-Field Asymmetric Waveform Ion Mobility Spectrometer with Closed Gas Circulation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

密闭循环气路高场非对称波形离子迁移率谱仪 - High-Field Asymmetric Waveform Ion Mobility Spectrometer with Closed Gas Circulation

王宇 ; 贾建 ; 何秀丽 ; 高晓光 ; 李建平 ; WANG Yu;JIA Jian;HE Xiu-li;GAO Xiao-guang;LI Jian-ping

仪表技术与传感器 - Instrument Technique and Sensor, 2016, Issue 02, pp.27-30

ISSN: 1002-1841

Toàn văn sẵn có

5
非共振光声红外气体传感器结构参量分析 - Analysis of Structural Parameters of Nonresonant Photoacoustic Gas Sensor
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

非共振光声红外气体传感器结构参量分析 - Analysis of Structural Parameters of Nonresonant Photoacoustic Gas Sensor

管人宝 ; 何秀丽 ; 高晓光 ; 赵玲 ; 李建平 ; 贾建 ; GUAN Ren-bao,HE Xiu-li,GAO Xiao-guang,ZHAO Ling,LI Jian-ping,JIA Jian

仪表技术与传感器 - Instrument Technique and Sensor, 2012, Issue 08, pp.1-3

ISSN: 1002-1841

Toàn văn sẵn có

6
基于谐波分析的NDIR气体检测系统 - NDIR Gas Detection System Based on Harmonics Analysis
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于谐波分析的NDIR气体检测系统 - NDIR Gas Detection System Based on Harmonics Analysis

赵玲 ; 何秀丽 ; 贾建 ; 高晓光 ; 李建平 ; ZHAO Ling, HE Xiu-li ,JIA Jian, GAO Xiao-guang, LI Jian-ping

仪表技术与传感器 - Instrument Technique and Sensor, 2014, Issue 02, pp.50-53

ISSN: 1002-1841

Toàn văn sẵn có

7
用于光气动探测的微流量传感器 - Micro-flow Sensor for Opto-pneumatic Detection
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

用于光气动探测的微流量传感器 - Micro-flow Sensor for Opto-pneumatic Detection

赵永翠 ; 何秀丽 ; 赵玲 ; 李建平 ; 高晓光 ; 贾建 ; ZHAO Yong-cui,HE Xiu-li,ZHAO Ling,LI Jian-ping,GAO Xiao-guang,JIA Jian

仪表技术与传感器 - Instrument Technique and Sensor, 2013, Issue 03, pp.1-3

ISSN: 1002-1841

Toàn văn sẵn có

8
液相色谱-电喷雾离化离子迁移率谱联用系统及其应用 - Combined System of Electrospray Ionization-Ion Mobility Spectrometer and Liquid Chromatograph and Its Application
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

液相色谱-电喷雾离化离子迁移率谱联用系统及其应用 - Combined System of Electrospray Ionization-Ion Mobility Spectrometer and Liquid Chromatograph and Its Application

林立男 ; 贾建 ; 高晓光 ; 李建平 ; 何秀丽 ; Lin El-nan ,JIA Jian, GAO Xiao-guang , LI Jian-ping , HE Xiu-li

仪表技术与传感器 - Instrument Technique and Sensor, 2016, Issue 01, pp.83-86

ISSN: 1002-1841

Toàn văn sẵn có

9
基于电喷雾离化离子迁移率谱的邻苯二甲酸酯检测方法 - Detection of Phthalates Based on Electrospray Ionization-Ion Mobility Spectrometry
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于电喷雾离化离子迁移率谱的邻苯二甲酸酯检测方法 - Detection of Phthalates Based on Electrospray Ionization-Ion Mobility Spectrometry

李艳志 ; 高晓光 ; 贾建 ; 李建平 ; 何秀丽 ; LI Yan-zhi, GAO Xiao-guang, JIA Jian, LI Jian-ping, HE Xiu-li

仪表技术与传感器 - Instrument Technique and Sensor, 2015, Issue 05, pp.86-89

ISSN: 1002-1841

Toàn văn sẵn có

10
有机磷农药残留检测中预富集器加热解吸方式的影响 - Effects of Preconcentrator Desorption Mode on Detection of Prganophosphorus Pesticides
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

有机磷农药残留检测中预富集器加热解吸方式的影响 - Effects of Preconcentrator Desorption Mode on Detection of Prganophosphorus Pesticides

崔前达 ; 高晓光 ; 贾建 ; 李建平 ; 何秀丽 ; CUI Qian-da, GAO Xiao-guang ,JIA Jian , LI Jian-ping , HE Xiu-li

仪表技术与传感器 - Instrument Technique and Sensor, 2013, Issue 02, pp.103-106

ISSN: 1002-1841

Toàn văn sẵn có

11
用于美沙芬快速检测的电喷雾离化离子迁移率谱技术研究 - Electrospray Ionization-Ion Mobility Spectrometry for Detection of Dextromethorphan
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

用于美沙芬快速检测的电喷雾离化离子迁移率谱技术研究 - Electrospray Ionization-Ion Mobility Spectrometry for Detection of Dextromethorphan

李泳明 ; 高晓光 ; 李建平 ; 贾建 ; 李艳志 ; 何秀丽 ; LI Yong-ming, GAO Xiao-guang, LI Jian-ping ,JIA Jian , LI Yan-zhi HE Xiu-li

仪表技术与传感器 - Instrument Technique and Sensor, 2014, Issue 09, pp.99-101

ISSN: 1002-1841

Toàn văn sẵn có

12
基于PROFIBUS-DP总线的智能铝箔退火炉温度控制系统 - Temperature Control System of Fuzzy Parameter-adaptive Based on PROFIBUS-DP
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于PROFIBUS-DP总线的智能铝箔退火炉温度控制系统 - Temperature Control System of Fuzzy Parameter-adaptive Based on PROFIBUS-DP

李建平 ; 王晓冲 ; 谢敬华 ; LI Jian-ping, WANG Xiao-chong, XIE Jing-hua

仪表技术与传感器 - Instrument Technique and Sensor, 2007, Issue 5, pp.70-73

ISSN: 1002-1841

Toàn văn sẵn có

13
用于离子迁移率谱仪的瞬态漂移电场研究 - Transient Drifting Electric Field for Ion Mobility Spectrometer
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

用于离子迁移率谱仪的瞬态漂移电场研究 - Transient Drifting Electric Field for Ion Mobility Spectrometer

范欣然 ; 高晓光 ; 李建平 ; 贾建 ; 郭会勇 ; FAN Xin-ran,GAO Xiao-guang,LI Jian-ping,JIA Jian,GUO Hui-yong

仪表技术与传感器 - Instrument Technique and Sensor, 2008, Issue 2, pp.68-70

ISSN: 1002-1841

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (1)
 2. 2008đến2011  (1)
 3. 2012đến2012  (1)
 4. 2013đến2014  (6)
 5. Sau 2014  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. 李建平
 2. 高晓光
 3. 贾建
 4. 何秀丽
 5. 赵玲

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...