skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Zhang, Yong xóa Nhan đề tạp chí: Inorganica Chimica Acta xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Solvothermal syntheses and characterizations of the first example of lanthanide selenidostannates prepared in mixed ethylene polyamines

Tang, Chunying ; Liu, Yun ; Wang, Fang ; Lu, Jialin ; Shen, Yali ; Zhang, Yong ; Jia, Dingxian

Inorganica Chimica Acta, April 1, Vol.429, p.67(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-1693

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis, characterization and l-lactide polymerization behavior of bis(amidinate) rare earth metal amide complexes

Luo, Yunjie ; Xu, Ping ; Lei, Yinlin ; Zhang, Yong ; Wang, Yaorong

Inorganica Chimica Acta, 2010, Vol.363(13), pp.3597-3601 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-1693 ; DOI: 10.1016/j.ica.2010.07.036

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thioarsenate anions acting as ligands: Solvothermal syntheses, crystal structures and characterizations of transition metal complexes of thioarsenate and polyethyleneamine ligands.(Report)

Han, Jingyu ; Liu, Yun ; Tang, Chunying ; Shen, Yali ; Lu, Jialin ; Zhang, Yong ; Jia, Dingxian

Inorganica Chimica Acta, April 1, 2016, Vol.444, p.36 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-1693 ; DOI: 10.1016/j.ica.2016.01.027

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Syntheses, crystal structures and luminescent properties of two silver complexes of N,N,N′,N′-tetra(diphenylphosphanylmethyl)ethylene diamine

Li, Li ; Ren, Zhi-Gang ; Li, Ni-Ya ; Zhang, Yong ; Lang, Jian-Ping

Inorganica Chimica Acta, 2009, Vol.362(11), pp.3910-3914 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-1693 ; DOI: 10.1016/j.ica.2009.05.018

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structure and coordination properties of a tetrathiafulvalene derivative with an acetylacetone group

Zhu, Qin-Yu ; Bian, Guo-Qing ; Zhang, Yong ; Dai, Jie ; Zhang, De-Qing ; Lu, Wen

Inorganica Chimica Acta, 2006, Vol.359(7), pp.2303-2308 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-1693 ; DOI: 10.1016/j.ica.2006.01.034

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis, characterization and structural diversity of lanthanide chlorides supported by the β-diketiminate ligand [{(2,6-Me 2C 6H 3)NC(Me)} 2CH] −

Zhang, Zhen-Qin ; Yao, Ying-Ming ; Zhang, Yong ; Shen, Qi ; Wong, Wing-Tak

Inorganica Chimica Acta, 2004, Vol.357(11), pp.3173-3180 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-1693 ; DOI: 10.1016/j.ica.2004.03.022

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mesoporous silica equipped with europium-based chemosensor for mercury ion detection: Synthesis, characterization, and sensing performance

Zhai, Dashun ; Zhang, Kun ; Zhang, Yong ; Sun, Haiyan ; Fan, Guojing

Inorganica Chimica Acta, 30 May 2012, Vol.387, pp.396-400 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-1693 ; DOI: 10.1016/j.ica.2012.02.035

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zhang, Yong
  2. Zhang, Y
  3. Jia, Dingxian
  4. Shen, Yali
  5. Lu, Jialin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...