skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Zhang, Yong xóa Tác giả/ người sáng tác: Yao, Y. xóa Nhan đề tạp chí: Inorganic chemistry xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis and characterization of amine-bridged bis(phenolate)lanthanide alkoxides and their application in the controlled polymerization of rac-lactide and rac-β-butyrolactone

Nie, Kun ; Fang, Lei ; Yao, Yingming ; Zhang, Yong ; Shen, Qi ; Wang, Yaorong

Inorganic chemistry, 15 October 2012, Vol.51(20), pp.11133-43 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1520-510X ; PMID: 23030249 Version:1 ; DOI: 10.1021/ic301746c

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis and structural characterization of beta-diketiminate-lanthanide amides and their catalytic activity for the polymerization of methyl methacrylate and epsilon-caprolactone

Yingming Yao ; Zhenqin Zhang ; Hongmei Peng ; Yong Zhang ; Qi Shen ; Jun Lin

Inorganic Chemistry, March 6, 2006, Vol.45(5), p.2175(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-1669

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Carbon-bridged bis(phenolate)lanthanide alkoxides: Syntheses structures, and their application in the controlled polymerization of epsilon-caprolactone

Yingming Yao ; Xiaoping Xu ; Bao Liu ; Yong Zhang ; Qi Shen ; Wing - Tak Wong

Inorganic Chemistry, July 11, 2005, Vol.44(14), p.5133(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-1669

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Controlled syntheses, characterization, and reactivity of neutral and anionic lanthanide amides supported by methylene-linked bis(phenolate) ligands

Xiaoping Xu ; Zhongjian Zhang ; Yingming Yao ; Yong Zhang ; Qi Shen

Inorganic Chemistry, Oct 29, 2007, Vol.46(22), p.9379-9388 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-1669

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis and Characterization of Dinuclear Salan Rare-Earth Metal Complexes and Their Application in the Homo- and Copolymerization of Cyclic Esters

Ouyang, Hao ; Yuan, Dan ; Nie, Kun ; Zhang, Yong ; Yao, Yingming ; Cui, Dongmei

Inorganic chemistry, 06 August 2018, Vol.57(15), pp.9028-9038 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1520-510X ; PMID: 30001120 Version:1 ; DOI: 10.1021/acs.inorgchem.8b01046

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis of rare-earth metal amides bearing an imidazolidine-bridged bis(phenolato) ligand and their application in the polymerization of L-lactide

Zhang, Zhongjian ; Xu, Xiaoping ; Li, Wenyi ; Yao, Yingming ; Zhang, Yong ; Shen, Qi ; Luo, Yunjie

Inorganic chemistry, 06 July 2009, Vol.48(13), pp.5715-24 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1520-510X ; PMID: 19469493 Version:1 ; DOI: 10.1021/ic802177y

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis, reactivity, and characterization of sodium and rare-earth metal complexes bearing a dianionic N-aryloxo-functionalized beta-ketoiminate ligand

Peng, Hongmei ; Zhang, Zhenqin ; Qi, Ruipeng ; Yao, Yingming ; Zhang, Yong ; Shen, Qi ; Cheng, Yanxiang

Inorganic chemistry, 03 November 2008, Vol.47(21), pp.9828-35 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1520-510X ; PMID: 18828586 Version:1 ; DOI: 10.1021/ic8011469

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zhang, Yong
  2. Zhang, Y
  3. Yao, Y.
  4. Yao, Yingming
  5. Yao, Ym

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...