skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Medicine xóa Nhan đề tạp chí: Journal of Medical Systems xóa Nhan đề tạp chí: Innovation xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Authentication Scheme for Secure Access to Healthcare Services

Khan, Muhammad ; Kumari, Saru

Journal of Medical Systems, 2013, Vol.37(4), pp.1-12 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0148-5598 ; E-ISSN: 1573-689X ; DOI: 10.1007/s10916-013-9954-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Khan, Muhammad
  2. Al-Saud, Turki
  3. Khan, Muhammad Khurram
  4. Kumari, Saru
  5. Khurram Khan, Muhammad

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...