skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Vanderdonckt, Jean xóa Nhan đề tạp chí: Information and Software Technology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A layout inference algorithm for Graphical User Interfaces

Ramón, Óscar ; Cuadrado, Jesús ; Molina, Jesús ; Vanderdonckt, Jean

Information and Software Technology, Feb 2016, Vol.70, p.155 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09505849 ; E-ISSN: 18736025

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A layout inference algorithm for Graphical User Interfaces

Sánchez Ramón, Óscar ; Sánchez Cuadrado, Jesús ; García Molina, Jesús ; Vanderdonckt, Jean

Information and Software Technology, February 2016, Vol.70, pp.155-175 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-5849 ; DOI: 10.1016/j.infsof.2015.10.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Euphoria: A Scalable, event-driven architecture for designing interactions across heterogeneous devices in smart environments.(Report)

Schipor, Ovidiu-Andrei ; Vatavu, Radu-Daniel ; Vanderdonckt, Jean

Information and Software Technology, 2019, Vol.109, p.43 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-5849 ; DOI: 10.1016/j.infsof.2019.01.006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Euphoria: A Scalable, event-driven architecture for designing interactions across heterogeneous devices in smart environments

Schipor, Ovidiu-Andrei ; Vatavu, Radu-Daniel ; Vanderdonckt, Jean

Information and Software Technology, May 2019, Vol.109, pp.43-59 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-5849 ; DOI: 10.1016/j.infsof.2019.01.006

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Vanderdonckt, Jean
  2. Schipor, Ovidiu-Andrei
  3. Vanderdonckt, J
  4. Vatavu, Radu-Daniel
  5. Garcia Molina, Jesus

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...