skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Information and Software Technology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A layout inference algorithm for Graphical User Interfaces

Ramón, Óscar ; Cuadrado, Jesús ; Molina, Jesús ; Vanderdonckt, Jean

Information and Software Technology, Feb 2016, Vol.70, p.155 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09505849 ; E-ISSN: 18736025

Toàn văn sẵn có

2
A layout inference algorithm for Graphical User Interfaces
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A layout inference algorithm for Graphical User Interfaces

Sánchez Ramón, Óscar ; Sánchez Cuadrado, Jesús ; García Molina, Jesús ; Vanderdonckt, Jean

Information and Software Technology, 02/2016, Vol.70, C, pp.155-175 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09505849 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.infsof.2015.10.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Euphoria: A Scalable, event-driven architecture for designing interactions across heterogeneous devices in smart environments

Schipor, Ovidiu-Andrei ; Vatavu, Radu-Daniel ; Vanderdonckt, Jean

Information and Software Technology, May 2019, Vol.109, pp.43-59 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-5849 ; DOI: 10.1016/j.infsof.2019.01.006

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Euphoria: A Scalable, event-driven architecture for designing interactions across heterogeneous devices in smart environments.(Report)

Schipor, Ovidiu-Andrei ; Vatavu, Radu-Daniel ; Vanderdonckt, Jean

Information and Software Technology, 2019, Vol.109, p.43 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-5849 ; DOI: 10.1016/j.infsof.2019.01.006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...