skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Information Technology and Management xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effect of synergy enhancement on information technology portfolio selection

Cho, Wooje; Shaw, Michael J ; Kwon, H. Dharma

Information technology and management, 2013, Vol.14(2), pp. 125-142 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-951X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Effects of Process Characteristics on the Value of B2B E-Procurement

Subramaniam, Chandrasekar ; Shaw, Michael

Information Technology and Management, 2004, Vol.5(1), pp.161-180 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-951X ; E-ISSN: 1573-7667 ; DOI: 10.1023/B:ITEM.0000008080.17926.2b

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Learning-enhanced adaptive DSS: a Design Science perspective

Piramuthu, Selwyn ; Shaw, Michael

Information Technology and Management, 2009, Vol.10(1), pp.41-54 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-951X ; E-ISSN: 1573-7667 ; DOI: 10.1007/s10799-008-0045-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...