skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Social control xóa Nhan đề tạp chí: Information Society xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding the digital individual

Agre, Philip E.

The Information Society, 01 April 1994, Vol.10(2), p.73-76 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0197-2243 ; E-ISSN: 1087-6537 ; DOI: 10.1080/01972243.1994.9960159

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The digital persona and its application to data surveillance

Clarke, Roger

The Information Society, 01 April 1994, Vol.10(2), p.77-92 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0197-2243 ; E-ISSN: 1087-6537 ; DOI: 10.1080/01972243.1994.9960160

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mutual control in the newly integrated work environments

Allen, Jonathan P.

The Information Society, 01 April 1994, Vol.10(2), p.129-138 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0197-2243 ; E-ISSN: 1087-6537 ; DOI: 10.1080/01972243.1994.9960163

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...