skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Information Sciences xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Extending OCL for OLAP querying on conceptual multidimensional models of data warehouses

Pardillo, Jesús ; Mazón, Jose-Norberto ; Trujillo, Juan

Information Sciences, 2010, Vol.180(5), pp.584-601 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-0255 ; E-ISSN: 1872-6291 ; DOI: 10.1016/j.ins.2009.11.006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Consistency problems in ER-schemas for database systems

Boufares, Faouzi ; Bennaceur, Hachemi

Information Sciences, 2004, Vol.163(4), pp.263-274 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-0255 ; E-ISSN: 1872-6291 ; DOI: 10.1016/j.ins.2003.06.015

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Boufares, Faouzi
  2. Pardillo, Jesús
  3. Mazon, Jn
  4. Boufares, F
  5. Pardillo, Jesus

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...