skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: Information Retrieval xóa Năm xuất bản: 2000đến2009 xóa Nhan đề tạp chí: Information Retrieval xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards Universal Text Retrieval: Tipster Text Retrieval Research at New Mexico State University

Davis, Mark ; Ogden, William

Information Retrieval, 2000, Vol.3(4), pp.339-356 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1386-4564 ; E-ISSN: 1573-7659 ; DOI: 10.1023/A:1009907816505

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interactive Cross-Language Document Selection

Oard, Douglas ; Gonzalo, Julio ; Sanderson, Mark ; Lopez-Ostenero, Fernando ; Wang, Jianqiang

Information Retrieval, Jan-Apr 2004, pp.205-228 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13864564 ; E-ISSN: 15737659

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Bologna reform at the department of library and information science and book studies, university of Ljubljana

Vilar, Polona ; Umer, Maja

Information Retrieval, Apr 2009, Vol.12(2), pp.102-116 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13864564 ; DOI: 10.1007/s10791-008-9077-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploiting Manual Indexing to Improve Collection Selection and Retrieval Effectiveness

French, James ; Powell, Allison ; Gey, Fredric ; Perelman, Natalia

Information Retrieval, Oct 2002, Vol.5(4), p.323 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13864564

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Learning-based summarisation of XML documents

Amini, Massih ; Tombros, Anastasios ; Usunier, Nicolas ; Lalmas, Mounia

Information Retrieval, Jun 2007, Vol.10(3), p.233 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13864564 ; DOI: 10.1007/s10791-006-9017-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...