skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: Information Retrieval xóa Năm xuất bản: 2000đến2009 xóa Năm xuất bản: 2002đến2003 xóa Nhan đề tạp chí: Information Processing and Management xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Traditional IR for web users: a context for general audience digital libraries

Wolfram, Dietmar ; (Iris) Xie, Hong

Information Processing and Management, 2002, Vol.38(5), pp.627-648 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-4573 ; E-ISSN: 1873-5371 ; DOI: 10.1016/S0306-4573(01)00056-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Users' relevance criteria in image retrieval in American history

Choi, Youngok ; Rasmussen, Edie M

Information Processing and Management, 2002, Vol.38(5), pp.695-726 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-4573 ; E-ISSN: 1873-5371 ; DOI: 10.1016/S0306-4573(01)00059-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Combining evidence for automatic Web session identification

He, Daqing ; Göker, Ayşe ; Harper, David J

Information Processing and Management, 2002, Vol.38(5), pp.727-742 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-4573 ; E-ISSN: 1873-5371 ; DOI: 10.1016/S0306-4573(01)00060-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Relevance thresholds: a multi-stage predictive model of how users evaluate information

Greisdorf, Howard

Information Processing and Management, 2003, Vol.39(3), pp.403-423 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-4573 ; E-ISSN: 1873-5371 ; DOI: 10.1016/S0306-4573(02)00032-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An experiment in building profiles in information filtering: the role of context of user relevance feedback

Quiroga, Luz M ; Mostafa, Javed

Information Processing and Management, 2002, Vol.38(5), pp.671-694 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-4573 ; E-ISSN: 1873-5371 ; DOI: 10.1016/S0306-4573(01)00058-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Xie, Hong
  2. Choi, Y
  3. Greisdorf, Howard
  4. Goker, Ayse
  5. Rasmussen, Edie M

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...