skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Engineering xóa Cơ sở dữ liệu: Springer (CrossRef) xóa Nhan đề tạp chí: Informatik-Spektrum xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Objektorientierte Vorgehensmodelle im Vergleich

Noack, Jörg ; Schienmann, Bruno

Informatik-Spektrum, 1999, Vol.22(3), pp.166-180 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0170-6012 ; E-ISSN: 1432-122X ; DOI: 10.1007/s002870050135

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Noack, JöRg
  2. Schienmann, B.
  3. Noack, J.
  4. Schienmann, Bruno

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...