skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Portuguese xóa Nhan đề tạp chí: Información tecnológica xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modelo de Recomendación Personalizada en Cursos Virtuales basado en Computación Ubicua y Agentes Inteligentes

Ovalle, Demetrio A ; Salazar, Oscar M ; Duque, Néstor D

Información tecnológica, January 2014, Vol.25(6), pp.131-142 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0718-0764 ; E-ISSN: 0718-0764 ; DOI: 10.4067/S0718-07642014000600016

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Control Automático de Condiciones Ambientales en Domótica usando Redes Neuronales Artificiales

Henríquez, Mauricio R ; Palma, Patricio A

Información tecnológica, January 2011, Vol.22(3), pp.125-139 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0718-0764 ; E-ISSN: 0718-0764 ; DOI: 10.4067/S0718-07642011000300014

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Análisis Bibliométrico de la Realidad Aumentada y su Relación con la Administración de Negocios

Alvarez-Marin, Alejandro ; Castillo-Vergara, Mauricio ; Geldes-González, Cristian

Información tecnológica, January 2017, Vol.28(4), pp.57-66 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0718-0764 ; E-ISSN: 0718-0764

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Alvarez-Marin, A.
  2. Henriquez, Mauricio R.
  3. Castillo-Vergara, M.
  4. Salazar, Oscar
  5. Duque, Néstor

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...