skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Dujardin, Jean-Claude xóa Nhan đề tạp chí: Infection, Genetics and Evolution xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integrated genomic and metabolomic profiling of ISC1, an emerging Leishmania donovani population in the Indian subcontinent

Cuypers, Bart ; Berg, Maya ; Imamura, Hideo ; Dumetz, Franck ; De Muylder, Géraldine ; Domagalska, Malgorzata A ; Rijal, Suman ; Bhattarai, Narayan Raj ; Maes, Ilse ; Sanders, Mandy ; Cotton, James A ; Meysman, Pieter ; Laukens, Kris ; Dujardin, Jean-Claude

Infection, Genetics and Evolution, August 2018, Vol.62, pp.170-178 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1567-1348 ; E-ISSN: 1567-7257 ; DOI: 10.1016/j.meegid.2018.04.021

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. Elsevier (CrossRef)  (1)
  2. OneFile (GALE)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Rijal, Suman
  2. Cuypers, Bart
  3. Domagalska, Malgorzata A.
  4. De Muylder, Géraldine
  5. Dujardin, Jean-Claude

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...