skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 1996đến2003 xóa Chủ đề: Mice xóa Chủ đề: Gene Expression xóa Nhan đề tạp chí: In Vitro Cellular &Amp; Developmental Biology. Animal xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mutations in the human homologue of the Drosophila segment polarity gene patched in oral squamous cell carcinoma cell lines

Michimukai, E ; Kitamura, N ; Zhang, Y ; Wang, H ; Hiraishi, Y ; Sumi, K ; Hayashido, Y ; Toratani, S ; Okamoto, T

In vitro cellular & developmental biology. Animal, 2001, Vol.37(7), pp.459-64 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1071-2690 ; PMID: 11573822 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hayashido, Y
  2. Okamoto, T
  3. Fabris, V
  4. Waldner, A C
  5. Li, X

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...