skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Impact strategic xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PROVIDING SECURITY THROUGH EDUCATION AND TRAINING IN THE EUROPEAN UNION

Calopăreanu, Gheorghe

Impact Strategic, 2013, Issue 2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1842-9904

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MILITARY EDUCATION AS A MEANS OF PROMOTING THE EUROPEAN SECURITY CULTURE

Bodescu, Alin

Impact Strategic, 2013, Issue 2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1842-9904

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Securitate prin educaţie şi instruire în UE

Calopăreanu, Gheorghe

Impact strategic, 2013, Vol.47(2), pp.13-19 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1841-5784 ; E-ISSN: 1842-9904

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Educaţia militară – mijloc de promovare a culturii europene de securitate

Bodescu, Alin

Impact strategic, 2013, Vol.47(2), pp.20-28 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1841-5784 ; E-ISSN: 1842-9904

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PROVIDING SECURITY THROUGH EDUCATION AND TRAINING IN THE EUROPEAN UNION

Calopăreanu, Gheorghe

Impact strategic, 2013, Vol.47(2), pp.13-19 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1841-5784 ; E-ISSN: 1842-9904

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MILITARY EDUCATION AS A MEANS OF PROMOTING THE EUROPEAN SECURITY CULTURE

Bodescu, Alin

Impact strategic, 2013, Vol.47(2), pp.20-27 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1841-5784 ; E-ISSN: 1842-9904

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONSIDERAŢII ASUPRA RELAŢIEI DINTRE VALORILE SOCIALE ŞI CULTURA DE SECURITATE

Păstae, Veronica

Impact strategic, 2015, Vol.54(1), pp.199-205 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1841-5784 ; E-ISSN: 1842-9904

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONSIDERATIONS ON THE RELATION BETWEEN VALUES AND SECURITY CULTURE

Păstae, Veronica

Impact strategic, 2015, Vol.54(1), pp.192-197 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1841-5784 ; E-ISSN: 1842-9904

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

  1. English  (3)
  2. Romanian  (3)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Calopăreanu, Gheorghe
  2. Bodescu, Alin
  3. Păstae, Veronica

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...