skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Immunology Letters xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Characterization of HIV-1-specific T-helper cells in acute and chronic infection

Rosenberg, Eric S. ; Larosa, Laura ; Flynn, Teri ; Robbins, Greg ; Walker, Bruce D.

Immunology Letters, 1999, Vol.66(1), pp.89-93 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0165-2478 ; DOI: 10.1016/S0165-2478(98)00165-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mother-to-child transmission of HIV infection and CTL escape through HLA-A2-SLYNTVATL epitope sequence variation

Goulder, Philip J.R ; Pasquier, Christophe ; Holmes, Eddie C ; Liang, Bin ; Tang, Yanhua ; Izopet, Jacques ; Saune, Karine ; Rosenberg, Eric S ; Burchett, Sandra K ; Mcintosh, Kenneth ; Barnardo, Martin ; Bunce, Michael ; Walker, Bruce D ; Brander, Christian ; Phillips, Rodney E

Immunology Letters, 2001, Vol.79(1), pp.109-116 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0165-2478 ; DOI: 10.1016/S0165-2478(01)00272-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Walker, B D
  2. Rosenberg, E S
  3. Rosenberg, Es
  4. Barnardo, M
  5. Holmes, E C

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...