skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Chủ đề: Humans xóa Cơ sở dữ liệu: NEJM (New England Journal of Medicine) xóa Chủ đề: Public Health xóa Nhan đề tạp chí: Immunity xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Protecting the public health by strengthening the Food and Drug Administration's authority over tobacco products

Myers, M L

The New England journal of medicine, 14 December 2000, Vol.343(24), pp.1806-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-4793 ; PMID: 11114323 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. Health Reference Center Academic (Gale)  (1)
  2. OneFile (GALE)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Okabe
  2. Parnes, J R
  3. Myers, Ml
  4. Shi
  5. Wang

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...