skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Endometriosis xóa Nhan đề tạp chí: Ilar Journal xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Animal studies in endometriosis: a review

Story , L. ; Kennedy , S.

ILAR journal, 2004, Vol.45(2), pp.132-138 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1084-2020

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kennedy , S.
  2. Story, L.
  3. Kennedy, S.
  4. Kennedy, Stephen
  5. Story, Lisa

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...