skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Belkadi, Farouk xóa Nhan đề tạp chí: Ifac Proceedings Volumes xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

System Engineering and PLM as an integrated approach for industry collaboration management

Messaadia, Mourad ; Belkadi, Farouk ; Eynard, Benoit ; Sahraoui, Abd-El-Kader

IFAC Proceedings Volumes, 23 May 2012, Vol.45(6), pp.1135-1140

ISSN: 1474-6670 ; DOI: 10.3182/20120523-3-RO-2023.00205

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Sahraoui, Abd-El-Kader
  2. Eynard, Benoit
  3. Eynard, B.
  4. Sahraoui, A.-E.-K.
  5. Messaadia, M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...