skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Priol, Thierry xóa Nhan đề tạp chí: Ieee Transactions On Services Computing xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Chemistry-Inspired Workflow Management System for Decentralizing Workflow Execution

Fernandez, Héctor ; Tedeschi, Cédric ; Priol, Thierry

IEEE Transactions on Services Computing, 2016, Vol.9(2)

ISSN: 1939-1374 ; E-ISSN: 1939-1374 ; DOI: 10.1109/TSC.2013.27

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. IEEE (CrossRef)  (1)
  2. HAL (CCSd)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...