skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Decentralization and its discontents an essayon class, political agency and national perspective in Indonesian politics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Decentralization and its discontents an essayon class, political agency and national perspective in Indonesian politics

Lane, Max

E-ISBN 9789814519731 ; E-ISBN 9789814519748

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Architects of Growth? sub-national governments and industrialization in Asia.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Architects of Growth? sub-national governments and industrialization in Asia.

Hutchinson, Francis E.;

E-ISBN 9789814414531 ; E-ISBN 9789814414548

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...