skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Mathematics xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Cơ sở dữ liệu: Elsevier (CrossRef) xóa Nhan đề tạp chí: ISA transactions xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Symbolic Representation for Analog Realization of A Family of Fractional Order Controller Structures via Continued Fraction Expansion

Pakhira, Anindya ; Das, Saptarshi ; Pan, Indranil ; Das, Shantanu

ISA Transactions, Volume 57, July 2015, Pages 390-402 [Tạp chí có phản biện]

Arxiv ID: 1611.09795

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multi-objective LQR with optimum weight selection to design FOPID controllers for delayed fractional order processes

Das, Saptarshi ; Pan, Indranil ; Das, Shantanu

ISA Transactions, 2015, Vol.58, p.35(15) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0019-0578 ; DOI: 10.1016/j.isatra.2015.06.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Performance Comparison of Optimal Fractional Order Hybrid Fuzzy PID Controllers for Handling Oscillatory Fractional Order Processes with Dead Time

Das, Saptarshi ; Pan, Indranil ; Das, Shantanu

ISA Transactions, Volume 52, Issue 4, Pages 550-566, July 2013 [Tạp chí có phản biện]

Arxiv ID: 1306.3683

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fractional Order Fuzzy Control of Hybrid Power System with Renewable Generation Using Chaotic PSO

Pan, Indranil ; Das, Saptarshi

ISA Transactions, Volume 62, May 2016, Pages 19-29 [Tạp chí có phản biện]

Arxiv ID: 1611.09809

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Pan, Indranil
  2. Das, S.
  3. Pan, I.
  4. Das, Saptarshi
  5. Das, Shantanu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...