skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Chủ đề: International Relations xóa Nhan đề tạp chí: ILIRIA International Review xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kosovar Public Diplomacy

Baliqi, Bekim ; Brovina, Ngadhnjim ; Nuhiu, Fjolle

ILIRIA International Review, 2013, Vol.3(1), pp.167-182 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2192-7081 ; E-ISSN: 2365-8592

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Potential of Economic Diplomacy for Kosovo’s Economic Growth

Salihu, Arben

ILIRIA International Review, 2015, Vol.5(1), pp.287-309 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2192-7081 ; E-ISSN: 2365-8592

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Role and Impact of the Small States’ Diplomacy on Regional and International Security

Gashi, Bejtush

ILIRIA International Review, 2016, Vol.6(1), pp.145-156 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2192-7081 ; E-ISSN: 2365-8592

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

European Politics and Diplomacy before the World War One 1908 – 1914

MA. Mirlind Shala

ILIRIA International Review, 01 October 2018, Vol.8(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2192-7081 ; E-ISSN: 2365-8592 ; DOI: 10.21113/iir.v8i1.396

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“The Soft Power” of Small Countries: Kosovo Challenges and Potentials based on the Experience of Switzerland and Slovenia

MA. Gjenis Haxhimehmeti

ILIRIA International Review, 01 December 2015, Vol.5(1), pp.337-350 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2192-7081 ; E-ISSN: 2365-8592 ; DOI: 10.21113/iir.v5i1.23

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

China's One Belt and One Road Initiative: The Response to Western Globalization?"

Dr. Sc. Gjon Boriçi

ILIRIA International Review, 01 October 2018, Vol.8(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2192-7081 ; E-ISSN: 2365-8592 ; DOI: 10.21113/iir.v8i1.399

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geo-Regional Security and Transformation After the Balkan's Wars and Kosova Independence

Boriçi, Gjon

ILIRIA International Review, 2014, Vol.4(2), pp.195-204 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2192-7081 ; E-ISSN: 2365-8592

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Brexit challenge for Britain and Europe

Gjon Boriçi

ILIRIA International Review, 01 December 2017, Vol.7(2), pp.91-102 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2192-7081 ; E-ISSN: 2365-8592 ; DOI: 10.21113/iir.v7i2.326

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The fall of the Albanian - Chinese Relations 1971-1978

Dr.Sc. Gjon Boriçi

ILIRIA International Review, 01 July 2016, Vol.6(1), pp.107-118 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2192-7081 ; E-ISSN: 2365-8592 ; DOI: 10.21113/iir.v6i1.218

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Middle East: New Balkans of the World?

Dr.Sc. Georgescu Stefan ; Dr.Sc. Munteanu Marilena

ILIRIA International Review, 01 December 2012, Vol.2(2), pp.112-118 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2192-7081 ; E-ISSN: 2365-8592 ; DOI: 10.21113/iir.v2i2.147

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Globalization challenges in a globalized world

Dr.Sc. Gjon Boriçi

ILIRIA International Review, 01 January 2016, Vol.6(2), pp.141-160 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2192-7081 ; E-ISSN: 2365-8592 ; DOI: 10.21113/iir.v6i2.260

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

American Jewish Altruism in Support of International Humanitarian Intervention and Kosovo Peace-building

Dr.Sc. Samet Dalipi

ILIRIA International Review, 01 June 2015, Vol.5(1), pp.245-266 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2192-7081 ; E-ISSN: 2365-8592 ; DOI: 10.21113/iir.v5i1.19

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Boriçi, Gjon
  2. Boriçi, Dr.Sc. Gjon
  3. Dr.Sc. Gjon Boriçi
  4. Salihu, MA. Arben
  5. Dalipi, Samet

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...