skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Couture, Nadine xóa Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Năm xuất bản: Sau 2016 xóa Nhan đề tạp chí: IHM-2018 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Classifying Tangible User Interfaces with Cladistics: Criteria and Forms for a Collaborative Inventory

Fleck, Stéphanie ; Rivière, Guillaume ; Ticona-Herrera, Regina ; Couture, Nadine; Girard, Sylvie (Editor)

IHM-2018, 22 October 2018

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

CairnFORM

Daniel, Maxime ; Riviere, Guillaume ; Couture, Nadine; Girard, Sylvie (Editor)

IHM-2018, 22 October 2018

Toàn văn sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...