skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ivy: un bus logiciel au service du développement de prototypes de systèmes interactifs

Buisson, Marcellin ; Bustico, Alexandre ; Chatty, Stéphane ; Colin, Francois-Régis ; Jestin, Yannick ; Maury, Sébastien ; Mertz, Christophe ; Truillet, Philippe

Proceedings of the 14th Conference on l'interaction homme-machine, 26 November 2002, pp.223-226

ISBN: 1581136153 ; ISBN: 9781581136159 ; DOI: 10.1145/777005.777040

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. HAL (CCSd)  (1)
  2. ACM Digital Library  (1)
  3. KESLI (ACM Digital Library)  (1)
  4. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...