skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: IFAC Proceedings Volumes xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Continuous-time model identification for rotorcraft dynamics

Bergamasco, M ; Sguanci, M ; Lovera, M

IFAC Proceedings Volumes, July 2012, Vol.45(16), pp.816-821

ISSN: 1474-6670 ; DOI: 10.3182/20120711-3-BE-2027.00266

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bergamasco, M
  2. Lovera, M
  3. Sguanci, M

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...