skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

FI3D: Direct-Touch Interaction for the Exploration of 3D Scientific Visualization Spaces

Yu, Lingyun ; Svetachov, Pjotr ; Isenberg, Petra ; Everts, Maarten H. ; Isenberg, Tobias; Johann Bernoulli Inst. for Math. and CompSc. ; Scientific Visualization and Computer Graphics

Ieee transactions on visualization and computer graphics, 2010, Vol.16(6), pp.1613-1622 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: ; ISSN: 1077-2626

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efficient Structure-Aware Selection Techniques for 3D Point Cloud Visualizations with 2DOF Input

Yu, Lingyun ; Efstathiou, Konstantinos ; Isenberg, Petra ; Isenberg, Tobias; Johann Bernoulli Inst. for Math. and CompSc. ; Scientific Visualization and Computer Graphics ; Dynamic Systems and Mathematical Physics

Ieee transactions on visualization and computer graphics, 2012, Vol.18(12), pp.2245-2254 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: ; ISSN: 1077-2626

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Comparative Evaluation of Animation and Small Multiples for Trend Visualization on Mobile Phones

Brehmer, Matthew ; Lee, Bongshin ; Isenberg, Petra ; Choe, Eun; Choe, Eun (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Oct 12, 2019 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1109/TVCG.2019.2934397

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...