skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản 3GPP xóa Tất cả các phiên bản IEEE Transactions on Vehicular Technology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Network centric versus user centric multihoming strategies in LTE/WiFi networks

Dandachi, Ghina ; Elayoubi, Salah-Eddine ; Chahed, Tijani ; Chendeb, Nada

IEEE Transactions on Vehicular Technology, May 2017, Vol.66(5), pp.4188-4199 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-9545 ; E-ISSN: 1939-9359 ; DOI: 10.1109/TVT.2016.2597442

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. IEEE (CrossRef)  (1)
  2. HAL (CCSd)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Chendeb, Nada
  2. Dandachi, G
  3. Elayoubi, Salah-Eddine
  4. Elayoubi, S.E.
  5. Chahed, Tijani

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...