skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Versatile clinical information system design for emergency departments

Amouh, Teh ; Gemo, Monica ; Macq, Benoît ; Vanderdonckt, Jean ; El Gariani, Abdul Wahed ; Reynaert, Marc S ; Stamatakis, Lambert ; Thys, Frédéric

IEEE transactions on information technology in biomedicine : a publication of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, June 2005, Vol.9(2), pp.174-83 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1089-7771 ; PMID: 16138534 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Macq, Benoît
  2. Reynaert, M.S.
  3. Amouh, T.
  4. Gemo, Monica
  5. El Gariani, Aw

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...