skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Search-Based Energy Optimization of Some Ubiquitous Algorithms

Brownlee, Alexander Edward Ian ; Burles, Nathan ; Swan, Jerry

IEEE Transactions on Emerging Topics in Computational Intelligence, June 2017, Vol.1(3), pp.188-201 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2471-285X ; DOI: 10.1109/TETCI.2017.2699193

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

WebAPIRec: Recommending Web APIs to Software Projects via Personalized Ranking

Thung, Ferdian ; Oentaryo, Richard ; Lo, David ; Tian, Yuan; Tian, Yuan (pacrepositoryorg)

arXiv.org, May 1, 2017 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1109/TETCI.2017.2699222

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Model-Driven Methodology for the Design of Autonomic and Cognitive IoT-Based Systems: Application to Healthcare

Mezghani, Emna ; Expósito, Ernesto ; Drira, Khalil

IEEE Transactions on Emerging Topics in Computational Intelligence, June 2017, Vol.1(3), pp.224-234 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2471-285X ; DOI: 10.1109/TETCI.2017.2699218

Toàn văn sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...