skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: IEEE Communications Magazine xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A two-layered data model approach for network services

Moberg, Carl ; Wallin, Stefan; Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik, Datavetenskap

IEEE Communications Magazine, 2016, Vol. 54(3), pp. 76-80 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0163-6804 ; DOI: 10.1109/MCOM.2016.7432175

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Network mobility and protocol interoperability in ad hoc networks

DaSilva, Luiz ; Midkiff, Scott ; Park, Jahng ; Phanse, Kaustubh ; Lin, Tao ; Hadjichristofi, George ; Davis, Davis, Nathaniel

IEEE Communications Magazine, 2004, Vol. 42(11), pp. 88-96 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0163-6804 ; DOI: 10.1109/MCOM.2004.1362551

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...