skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Humaniora xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mediation on Industrial Relation Dispute and Its Relation With Relative Authority in The Legal Proceedings Process

Iron Sarira

Humaniora, 01 April 2016, Vol.7(2), pp.263-272 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2087-1236 ; E-ISSN: 2476-9061 ; DOI: 10.21512/humaniora.v7i2.3529

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Iron Sarira
  2. Sarira, Iron

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...