skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 2012đến2016 xóa Nhan đề tạp chí: Human-Computer Interaction - Interact 2015, Pt Iv xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Role of Conferences in Shaping the Field of HCI

Gulliksen, Jan ; Barbosa, Simone ; Joshi, Anirudha ; Lawson, Shaun ; Palanque, Philippe

Lecture Notes in Computer Science, 2015, Vol.LNCS-9299(Part IV), pp.637-639 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-319-22723-8_81

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Gulliksen, Jan
  2. Barbosa, Simone
  3. Barbosa, S.D.J.
  4. Junqueira Barbosa, Simone Diniz
  5. Lawson, S.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...