skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Nhan đề tạp chí: Proceedings of SPIE xóa Chủ đề: Applied Sciences xóa Nhan đề tạp chí: Human Vision and Electronic Imaging III xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Body language user interface (BLUI)

Brody, Arthur W ; Olmsted, Coert

Proceedings of SPIE, 17 July 1998, Vol.3299(1), pp.400-409

ISSN: 0277-786X ; DOI: 10.1117/12.320130

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mindseye: a visual programming and modeling environment for imaging science

Carney, Thom

Proceedings of SPIE, 17 July 1998, Vol.3299(1), pp.48-58

ISSN: 0277-786X ; DOI: 10.1117/12.320152

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computational color vision model

Moorhead, Ian R

Proceedings of SPIE, 17 July 1998, Vol.3299(1), pp.59-66

ISSN: 0277-786X ; DOI: 10.1117/12.320155

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Rogowitz, Bernice E.
  2. Pappas, Thrasyvoulos N.
  3. Carney, Thom
  4. Olmsted, Coert
  5. Moorhead, Ian R.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...