skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: PMC (PubMed Central) xóa Nhan đề tạp chí: Human Reproduction xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anti-TNF-α treatment for deep endometriosis-associated pain: a randomized placebo-controlled trial

Koninckx, P. R ; Craessaerts, M ; Timmerman, D ; Cornillie, F ; Kennedy, S

Human Reproduction, 2008, Vol. 23(9), pp.2017-2023 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0268-1161 ; E-ISSN: 1460-2350 ; DOI: 10.1093/humrep/den177

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Koninckx, P. R
  2. Koninckx, P
  3. Kennedy, S.
  4. Craessaerts, M.
  5. Koninckx, Pr

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...