skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Human Reproduction xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Levels of circulating angiogenic cells are not altered in women with endometriosis

Webster, K E ; Kennedy, S H ; Becker, C M

Human reproduction (Oxford, England), March 2013, Vol.28(3), pp.651-7 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1460-2350 ; PMID: 23321214 Version:1 ; DOI: 10.1093/humrep/des454

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Measurement of the speed of sound in follicular fluid

Gooding, M J ; Barber, D ; Kennedy, S H ; Noble, J A

Human reproduction (Oxford, England), February 2005, Vol.20(2), pp.497-500 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0268-1161 ; PMID: 15618259 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Session 05: Endometriosis: Impact, Diagnosis and Surgery
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Session 05: Endometriosis: Impact, Diagnosis and Surgery

Nnoaham, K. E. ; Sivananthan, S. ; Hummelshoj, L. ; Jenkinson, C. ; Webster, P. ; Kennedy, S. H. ; Zondervan, K. T. ; Vodolazkaia, A. ; Fassbender, A. ; Kyama, C. M. ; Bokor, A. ; Clerinx, P. ; Gevaert, O. ; Schols, D. ; Huskens, D. ; Meuleman, C. ; Peeraer, K. ; Tomassetti, C. ; De Moor, B. ; D'Hooghe, T. M. ; Opoien, H. K. ; Fedorcsak, P. ; Abyholm, T. ; Tanbo, T. G. ; Tanbo, T. G. ; Kavallaris, A. ; Hornemann, A. ; Bohlmann, M. ; Griesinger, G. ; Chalvatzas, N. ; Diedrich, K. ; Benaglia, L. ; Pasin, R. ; Somigliana, E. ; Vercellini, P. ; Ragni, G. ; Fedele, L. ; Bergqvist, A. ; Lundholm, C. ; Malki, N. ; Swahn, M. L. ; Sparen, P. ; Melin, A.

Human Reproduction, 06/01/2010, Vol.25(Supplement 1), pp.i9-i11 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0268-1161 ; E-ISSN: 1460-2350 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/humrep/de.25.s1.5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anti-endometrial antibodies in women measured by an enzyme-linked immunosorbent assay

Fernandéz-Shaw, S ; Kennedy, S H ; Hicks, B R ; Edmonds, K ; Starkey, P M ; Barlow, D H

Human reproduction (Oxford, England), June 1996, Vol.11(6), pp.1180-4 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0268-1161 ; PMID: 8671419 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Significant evidence of one or more susceptibility loci for endometriosis with near-Mendelian inheritance on chromosome 7p13-15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Significant evidence of one or more susceptibility loci for endometriosis with near-Mendelian inheritance on chromosome 7p13-15

Zondervan, K. T. ; Treloar, S. A. ; Lin, J. ; Weeks, D. E. ; Nyholt, D. R. ; Mangion, J. ; Mackay, I. J. ; Cardon, L. R. ; Martin, N. G. ; Kennedy, S. H. ; Montgomery, G. W.

Human Reproduction, 12/07/2006, Vol.22(3), pp.717-728 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0268-1161 ; E-ISSN: 1460-2350 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/humrep/del446

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kennedy, S.H.
  2. Kennedy, Sh
  3. Webster, K E
  4. Edmonds, K
  5. Mangion, Jon

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...