skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Biology xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Chủ đề: Life Sciences xóa Tác giả/ người sáng tác: Sahel, José-Alain xóa Tác giả/ người sáng tác: Audo, Isabelle xóa Nhan đề tạp chí: Human Molecular Genetics xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mutations in IFT172 cause isolated retinal degeneration and Bardet-Biedl syndrome

Bujakowska, Kinga M ; Zhang, Qi ; Siemiatkowska, Anna M ; Liu, Qin ; Place, Emily ; Falk, Marni J ; Consugar, Mark ; Lancelot, Marie-Elise ; Antonio, Aline ; Lonjou, Christine ; Carpentier, Wassila ; Mohand-Said, Saddek ; Hollander, Anneke I Den ; Cremers, Frans P. M ; Leroy, Bart P ; Gai, Xiaowu ; Sahel, José-Alain ; Born, L. Ingeborgh van Den ; Collin, Rob W. J

Human Molecular Genetics, January 2015, Vol.24(1), pp.230-242 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0964-6906 ; E-ISSN: 1460-2083 ; DOI: 10.1093/hmg/ddu441

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. HAL (CCSd)  (1)
  2. Oxford Journals (Oxford University Press)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Consugar, Mark
  2. Lonjou, Christine
  3. Lancelot, Marie-Elise
  4. Zhang, Qi
  5. Antonio, Aline

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...