skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Cơ sở dữ liệu: SciTech Connect (OSTI) xóa Nhan đề tạp chí: Human Factors And Ergonomics Society Meeting xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Emerging human-computer interface (HCI) design guidelines for graphical user interface (GUI)

Bowser, S.E. ; Adams, S.M.

Human Factors and Ergonomics Society meeting, 1993

TRN: 94:000043 ; Other: ON: DE94004293

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software redesign for usability: A case study

Sanchez, J.A. ; Adickes, M.D.

Human Factors and Ergonomics Society meeting, 1993

Other: ON: DE94003704

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

How the user views visual displays

Brown-VanHoozer, S.A.

Human Factors and Ergonomics Society meeting, 1995

Other: ON: DE96004810

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contaminant analysis automation demonstration proposal

Dodson, M.G. ; Schur, A. ; Heubach, J.G.

Human Factors and Ergonomics Society meeting, 1993

Other: ON: DE94003717

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

The role of guideline-based design tools

Fox, J.A.

Human Factors and Ergonomics Society meeting, 1993

Other: ON: DE94007482

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Eye-gaze control of the computer interface: Discrimination of zoom intent

Goldberg, J.H.

Human Factors and Ergonomics Society meeting, 1993

TRN: 93:023979 ; Other: ON: DE94000480

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Adams, S.M.
  2. Fox, J.A.
  3. Brown-VanHoozer, S.A.
  4. Heubach, J.G.
  5. Schur, A.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...