skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Neo-Liberalism xóa Ngôn ngữ: English xóa Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Global xóa Nhan đề tạp chí: Housing Studies xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Maturation of the Neo-liberal Housing Market in Urban China

Wang, Ya Ping ; Shao, Lei ; Murie, Alan ; Cheng, Jianhua

Housing Studies, 01 April 2012, Vol.27(3), pp.343-359 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0267-3037 ; E-ISSN: 1466-1810 ; DOI: 10.1080/02673037.2012.651106

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Housing Affordability and Planning in Australia: The Challenge of Policy Under Neo-liberalism

Beer, Andrew ; Kearins, Bridget ; Pieters, Hans

Housing Studies, 01 January 2007, Vol.22(1), pp.11-24 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0267-3037 ; E-ISSN: 1466-1810 ; DOI: 10.1080/02673030601024572

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Pieters, Hans
  2. Beer, A.
  3. Beer, Andrew
  4. Kearins, B
  5. Kearins, Bridget

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...