skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Wiley Online Library xóa Chủ đề: War xóa Nhan đề tạp chí: History Compass xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Prusso‐German Idea of War: The Values of a virtual Rogue State †

Moses, John

History Compass, December 2012, Vol.10(12), pp.901-917 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1478-0542 ; E-ISSN: 1478-0542 ; DOI: 10.1111/hic3.12017

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Second Crusade, 1145-49: Damascus, Lisbon and the Wendish Campaigns.(Report)

Roche, Jason T.

History Compass, 2015, Vol.13(11), p.599(11) [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1111/hic3.12286

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The ‘Golden Age of Historiography’: Records and Writers in the Reign of Henry II

Hosler, John D.

History Compass, May 2014, Vol.12(5), pp.398-411 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1478-0542 ; E-ISSN: 1478-0542 ; DOI: 10.1111/hic3.12160

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Cơ sở dữ liệu 

  1. Wiley (CrossRef)  (3)
  2. OneFile (GALE)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Roche, Jason T
  2. Hosler, John D
  3. Moses, John
  4. Hosler, John
  5. Roche, Jason

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...