skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Chủ đề: Historiography xóa Ngôn ngữ: Portuguese xóa Nhan đề tạp chí: Historia Critica xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Presentation. Paths, Detours, and Connections: Consumption and Its Contribution to Latin American History

Trentmann, Frank ; Otero-Cleves, Ana

Historia Crítica, Jul-Sep 2017, Issue 65, pp.13-28 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01211617 ; DOI: 10.7440/histcrit65.2017.01

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Consumo y género: una revisión de la producción historiográfica reciente sobre América Latina en el siglo XX *

Pérez, Inés

Historia Crítica, Jul-Sep 2017, Issue 65, pp.29-48 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01211617 ; DOI: 10.7440/histcrit65.2017.02

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Pérez, Inés
  2. Trentmann, F.
  3. Otero-Cleves, A.M.
  4. Perez, I
  5. Trentmann, Frank

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...